സർവീസ്  മൈന്റ്അയിന്റെൻസ് കാരണം  സൈറ്റ് ലഭ്യമല്ല  ഓഡറുകൾക്ക്  താഴെ  കാണുന്ന whats ആപ്പ് ലിങ്കിൽ ബന്ധപ്പെടുക(We are unavailable for few days server in under maintenance If you have any oders and doubts contact directly)

Registered E-mail ഉള്ളവർക്ക് server- ലെ rate-ൽ വാട്സാപ്പിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്

6238141748